HĐND thành phố Bắc Kạn họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 3

Các vị đại biểu dự hội nghị thống nhất đánh giá, được sự phối hợp của UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan liên quan, các vị đại biểu HĐND thành phố, kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố đã thành công.

Sau hội nghị liên tịch, các cơ quan được phân công đã tích cực chuẩn bị cho kỳ họp. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được đôn đốc, triển khai thực hiện, theo sát mốc thời gian phải hoàn thành. Một số văn bản trình kỳ họp đảm bảo tiến độ và chất lượng. Các Tổ đại biểu HĐND đã họp, đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình và gửi ý kiến chất vấn đến Thường trực HĐND để tổng hợp, phân loại, chuyển đến người được chất vấn. Các Ban HĐND đã phối hợp, tham gia vào một số khâu của các cơ quan chủ trì soạn thảo; tiến hành thẩm tra đảm bảo khách quan, đúng trình tự; chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố cơ bản đảm bảo, thể hiện rõ quan điểm về nội dung thẩm tra. Việc tổng hợp ý kiến cử tri được thống nhất từ Tổ đại biểu, có sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ nên hạn chế được những sơ xuất như tổng hợp sót, không chính xác nội dung hoặc tổng hợp trùng ý kiến cử tri. Chuẩn bị hội trường chu đáo, khánh tiết trang trọng, theo quy định. Công tác truyền thanh trực tiếp được chuẩn bị và thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu.

Các nội dung, chương trình kỳ họp được xây dựng, sắp xếp phù hợp, khoa học, theo hướng tiếp tục đổi mới, hiệu quả, thiết thực. Việc sắp xếp tổ thảo luận có tính đến sự phù hợp, mang tính đại diện của các thành phần tham gia. Chủ tọa điều hành linh hoạt, phát huy dân chủ, đảm bảo kỳ họp diễn ra nghiêm túc, trang trọng, phát huy trí tuệ tập thể và tạo không khí sôi nổi trong thảo luận và quyết định. Công tác điều hành cũng được cải tiến theo hướng: Chỉ trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của một số báo cáo chính, các báo cáo còn lại gửi đại biểu nghiên cứu; phần thông qua dự thảo nghị quyết cũng không trình bày toàn văn, chỉ trình bày những nội dung tiếp thu, chỉnh sửa, thay đổi thông qua xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu. Các đại biểu HĐND thành phố đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu tại kỳ họp. Trong chương trình kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Cơ bản các ý kiến thảo luận của đại biểu đã được Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, trao đổi, giải trình tại kỳ họp. Ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết đã tập trung, được chủ tọa điều hành thảo luận thống nhất, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ và được đại biểu HĐND thành phố thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%. Nội dung chất vấn theo nhóm vấn đề đổi với Chủ tịch UBND và 03 trưởng phòng thuộc UBND. Người hỏi – người trả lời đã cơ bản đi thẳng vào nội dung trọng tâm, những vấn đề đông đảo cử tri thành phố quan tâm. Công tác phục vụ đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần vào thành công kỳ họp.

Sau kỳ họp, Văn phòng HĐND – UBND thành phố phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan trình khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết, trình Thường trực HĐND thành phố ký chứng thực theo quy định để báo cáo cơ quan có thẩm quyền và làm cơ sở để UBND thành phố tổ chức triển khai, thực hiện; tổng hợp, phân loại những ý kiến của đại biểu tại kỳ họp nhưng chưa được giải quyết, trả lời chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét; trích xuất nội dung trả lời chất vấn của người được chất vấn để tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lời hứa trước HĐND. Việc tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, kết hợp báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 trước cử tri đơn vị bầu cử cũng được triển khai kịp thời, xong trong các ngày 05, 06/01/2017.

Hội nghị cũng thống những hạn chế cần rút kinh nghiệm, đó là: Một số cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chưa có sự đầu tư chuẩn bị kỹ; chất lượng chưa cao, còn phải bổ sung, sửa đổi, thay thế nhiều lần; không đảm bảo thời gian đã ấn định; gây khó khăn cho công tác thẩm tra của các Ban HĐND. Một số báo cáo tuy nhận được ý kiến thẩm tra của các Ban, nhưng không thể hiện rõ quan điểm có tiếp thu, nhất trí hay không (không có báo cáo tiếp thu, giải trình). Công tác thảo luận tại tổ trong kỳ họp tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; ý kiến tham mưu, đề xuất, hiến kế phát triển kinh tế – xã hội chưa nhiều; một số ý kiến trả lời chất vấn còn nặng về lý thuyết, chưa bám sát nội dung câu hỏi; chưa rõ giải pháp, phương hướng khắc phục những hạn chế.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ họp, trả lời chất vấn phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên để tổ chức có chất lượng hơn các kỳ họp HĐND thành phố trong thời gian tiếp theo./.