HĐND thành phố Bắc Kạn họp thống nhất nội dung tổ chức kỳ họp thứ 6

 Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố dự kiến tổ chức trong 02 ngày 10-11/7/2018. Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận đối với 26 báo cáo trình kỳ họp và ban hành 07 nghị quyết có liên quan. Tập trung đối với báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; tình hình thu, chi ngân sách địa phương; kết quả giải quyết đơn thư 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND từ tháng 12/2017 đến tháng 06/2018; báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 06 HĐND thành phố; các báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2018 của ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an thành phố. Kỳ họp cũng nghe báo cáo của Thường trực HĐND về kết quả hoạt động chủ yếu, hoạt động giám sát 06 tháng đầu năm; hoạt động chủ yếu 06 tháng cuối năm 2018 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố đối với các nội dung trình tại kỳ họp; thông báo của Ủy ban MTTQ cùng cấp về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với chính quyền thành phố.

Trước và sau kỳ họp thứ 06, HĐND thành phố sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri theo Luật định. Đồng thời sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 06 HĐND thành phố, phiên họp thống nhất phân công nhiệm vụ; yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo trình tự, tiến độ và chất lượng; làm tốt công tác phối hợp với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho kỳ họp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp./.