HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, kỳ họp thứ hai

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng (KT – XH, AN – QP) 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT – XH, AN – QP 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH của thành phố ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu về KT-XH trọng tâm cơ bản đều đạt khá so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 1.112 tỷ đồng, bằng 48,39%KH. Tổng số hộ kinh doanh dịch vụ: 3.599 hộ, tăng 151 hộ so với cùng kỳ. Công nghiệp ngoài quốc doanh 6 tháng đầu năm đạt 101.799 triệu đồng, bằng 76,5%KH, bằng 101,21% so với cùng kỳ. Trong đó công nghiệp khai thác: 4.519 triệu đồng, công nghiệp chế biến 97.280 triệu đồng. Tổng thu ngân sách thực hiện 6 tháng: 30 tỷ 048 triệu đồng, bằng 31,3% dự toán, bằng 93,45% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, năng suất một số cây trồng tăng cao. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đời sống nhân dân ổn định. Quốc phòng, an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng nghe báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2015. Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm; hoạt động chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố. Báo cáo việc giải quyết đơn thư và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2016…./.