HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri Phường Xuất Hóa sau kỳ họp thứ XI

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn đã báo cáo trước cử tri kết quả kỳ họp HĐND thành phố Bắc Kạn lần thứ XI. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước  kỳ họp thứ XI. Kết quả hoạt động đại biểu HĐND thành phố  Bắc Kạn năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Lấy phiếu tín nhiệm của cử tri với đại biểu HĐND thành phố.

Qua nghe các báo cáo, cử tri phường Xuất Hóa phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đọa của cấp ủy chính quyền địa phương đã nỗ lực chỉ đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiện vụ trọng tâm năm 2015. Về hoạt động của các đại biểu HĐND thành phố cơ bản phát huy được vai trò, trách nhiệm gần dân, sát dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân cơ bản đáp ứng được một phần nguyện vọng của bà con phường Xuất Hóa. Các cử tri đều nhất trí các đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Tại buổi tiếp xúc,cử tri Phường Xuất Hóa cũng đưa ra thêm 04 ý kiến chủ yếu đề cập tới việc nâng cấp, tu bổ, đầu tư kinh phí sửa chữa các tuyến đường nội tổ, liên tổ, liên xã để phù hợp với lộ trình nâng cấp phát triển phường đô thị. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị, tổ chức đã được giao quản lý các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường. UBND Tỉnh và thành phố Bắc Kạn tiếp tục quan tâm ghi vốn ở đường lâm nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế, thông thương hàng hóa. Nghiên cứu,bố trí sắp sếp thời gian thu gom rác thải phù hợp với lượng rác thải thực tế của phường hiện nay.

Những ý kiến cử tri phường Xuất Hóa thuộc thẩm quyền đều được  lãnh đạo một số phòng chuyên môn và UBND phường Xuất Hóa tiếp thu và giải đáp. Đồng thời các đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến nhận xét của của tri phường tham gia đóng góp để tiếp tục thực hiện tốt trong năm 2016./.