HĐND thành phố Bắc Kạn triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018

Thường trực HĐND thành phố tiếp tục tiến hành các hoạt động thường xuyên như: Tiếp công dân theo lịch tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, rà soát tình hình giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; điều hoà, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND; chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ; tham dự các cuộc họp của UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất; tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình và thực hiện các nhiệm vụ khác tại phiên họp theo luật định. Một số hoạt động cụ thể được Thường trực HĐND xác định gồm: Tổ chức các kỳ họp thường lệ, bất thường; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổ đại biểu HĐND cùng cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND; tổ chức cho đại biểu HĐND báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND năm 2017 với cử tri tại đơn vị bầu cử; họp rút kinh nghiệm tổ chức các kỳ họp HĐND; tổ chức khảo sát; giám sát theo chuyên đề về việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố; việc chấp hành pháp luật về trình tự, thủ tục triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản; về hoạt động của chính quyền xã Nông Thượng, Dương Quang; việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về hoạt động giám sát của HĐND cấp thành phố và cấp xã; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; rà soát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; hướng dẫn và bình xét thi đua trong công tác HĐND năm 2018.

Cùng với việc tổ chức hoạt động thường xuyên theo luật định, các Ban HĐND trực tiếp tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp; khảo sát, nắm thông tin phục vụ cho hoạt động và tiến hành thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, thứ 7 HĐND thành phố theo lĩnh vực hoạt động của từng Ban. Ban Kinh tế – Xã hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện dự án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai trên địa bàn 2 xã, 2 phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thành phố Bắc Kạn. Ban Pháp chế tổ chức giám sát theo chuyên đề về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với UBND thành phố và UBND các xã, phường; giám sát đối với Tòa án nhân dân thành phố về tình hình thi hành pháp luật trong công tác xét xử, thi hành án hình sự, hoạt động của Hội thẩm nhân dân; tái giám sát về tình hình thi hành pháp luật trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Các nội dung hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND được xây dựng chi tiết theo từng quý; đặc biệt, kế hoạch hoạt động đã gắn với việc cụ thể hóa nội dung Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐĐ.HĐND ngày 06/3/2017 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể, các kế hoạch hoạt động năm 2018 của Thường trực, Ban HĐND thành phố sẽ được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp và có tính khả thi./.