HĐND thành phố chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường

Theo dự kiến, Kỳ họp bất thường HĐND thành phố Bắc Kạn sẽ được tổ chức trong thời gian một ngày vào cuối tháng 8/2017. Trong đó các nội dung liên quan đến đến nội các đề án bãi bỏ đơn vị hành chính sự nghiệp theo Đề án 03 của tỉnh ủy Bắc Kạn về tinh giản biên chế. Công tác phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch thành phố từ nay đến 2020. Sửa đổi, bổ sung nghị quyết …

Tại cuộc họp, các phòng ban cùng tham gia thảo luận về nội dung, thời gian, thành phần tham gia. Tuy thời gian chuẩn bị khá gấp nhưng các đơn vị được giao soạn thảo nội dung các đề án, nghị quyết đã có sự chuẩn bị nên cơ bản thực hiện đáp ứng tiến độ của kỳ họp. Cơ bản các thành viên dự họp đã nhất trí với kế hoạch thường trực HĐND đề ra. Do đó, các bộ phận được giao nhiệm vụ sẽ tập trung chuẩn bị các nội dung, nhất là việc thẩm định các nội dung nghị quyết kỹ lưỡng đảm bảo có thể ban hành ngay sau kỳ họp theo đúng quy định.