HĐND thành phố giám sát phòng Tài nguyên và môi trường thực hiện các thông báo, kết luận của chủ tịch UBND thành phố

Theo báo cáo của Phòng tài nguyên và Môi trường từ năm 2016 đến hết tháng 2/2018, phòng đã nhận được 57 thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch UBND Thành phố với 104 vụ việc yêu cầu thực hiện trong đó đã thực hiện 98 nội dung vụ việc, còn 06 vụ việc đang thực hiện. Các nhóm nội dung vụ việc chính được giao giải quyết chủ yếu liên quan đến lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết vướng mắc về tái định cư, giải quyết tranh chấp đất đai. Phòng thường xuyên tham mưu cho chủ tịch UBND thành phố kịp thời giải quyết những vướng mắc của người dân về đất đai.

Các thành viên trong Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số nội dung còn chưa được làm rõ trong báo cáo như: Về số liệu chưa thống nhất, cần nêu rõ nguyên nhân giải quyết quá hạn một số vụ việc, nêu rõ khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm của phòng trong việc theo dõi và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đoàn giám sát cũng yêu cầu phòng cần tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền về những vấn đề thuộc chuyên môn của phòng mà người dân đang quan tâm đồng thời khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.