HĐND thành phố triển khai kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiêm kỳ 2021 -2026

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 28 ngày 01/3/2021 về giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn.

Nội dung giám sát gồm:  Đợt 1: Việc triển khai, thực hiện các nội dung công tác bầu cử. (bao gồm tình hình tiếp nhận triển khai, thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp trên. Việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền;  Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và xã, phường; Tình hình triển khai giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và xã, phường; Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và xã, phường; Việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử ( người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử); Những khó khăn, vướng mắc Đề xuất, kiến nghị (Nếu có)

Đợt 2: Việc triển khai, thực hiện các nội dung công tác bầu cử ( bao gồm tình hình, kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai;  việc giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ; việc tổ chức hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường; việc chuẩn bị, tổ chức để người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; việc chuẩn bị, niêm yết danh sách người ứng cử theo quy định. Những khó khăn, vướng mắc Đề xuất, kiến nghị (Nếu có).

Hình thức giám sát: Giám sát gián tiếp thông qua việc xem xét các văn bản do UBND, UBBC thành phố gửi đến. Đối tượng giám sát là UBND, Ủy ban bầu cử thành phố.

Giám sát trực tiếp: Thường trực HĐND, UBND các xã, phường. Trong đó chia làm 02 đợt (Đợt 1:Từ ngày 1/3 – 19/3/2021; Đợt 2: Từ ngày 22/3 – 29/4/2021).

Qua hoạt động này nhằm giám sát toàn diện các nội dung trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc quyền và trách nhiệm Thường trực HĐND thành phố theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các các nhiệm kỳ 2021- 2026 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

  Đặng Tuyết