HĐND Thị xã Bắc Kạn họp liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Chín

Kỳ họp thứ Chín là kỳ họp thường lệ cuối năm. HĐND thị xã sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, UBND và các ngành ở địa phương năm 2014; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2015; kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức vụ do HĐND thị xã Bắc Kạn bầu và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Dự kiến kỳ họp được tiến hành trong 2 ngày, từ 17-18/12/2014. Có 19 báo cáo trình kỳ họp, đó là: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư; kết quả hoạt động chủ yếu, hoạt động giám sát của HĐND; về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; về công tác xét xử, thi hành án hình sự thị xã năm 2014; nhiệm vụ năm 2015: dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015; kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND từ kỳ họp thứ Tám đến nay; tổng hợp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín; công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND thị xã; các báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND theo lĩnh vực được phân công.

Kỳ họp này sẽ xem xét, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách thị xã; hoạt động chủ yếu và chương trình hoạt động giám sát của HĐND; nhiệm vụ công tác xét xử, thi hành án hình sự thị xã Bắc Kạn năm 2015, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức vụ do HĐND thị xã bầu và kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ.

Kỳ họp cũng dành thời gian thoả đáng cho công tác thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn; bố trí địa điểm tiếp cử tri đến phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng; truyền thanh trực tiếp để nhân dân theo dõi diễn biến kỳ họp, giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử và tham gia xây dựng chính quyền địa phương.

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ Chín, hội nghị thống nhất phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cần đảm bảo tiến độ và chất lượng; làm tốt công tác phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức tiếp xúc cử tri; tăng cường thông tin, tuyên truyền trước kỳ họp HĐND.

Một số hoạt động giám sát; khảo sát thực tế phục vụ cho công tác thẩm tra; đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2014 của địa phương đang được tiến hành khẩn trương để kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã Bắc Kạn diễn ra đúng Luật và đạt kết quả cao./.