HĐND TP Bắc Kạn giám sát tại phường Đức Xuân

Từ năm 2016 đến tháng 02/2018, UBND phường Đức Xuân đã tiếp nhận và giải quyết 39 thông báo, kết luận của chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn liên quan trên các lĩnh vực như: Lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Căn cứ vào việc thực hiện các thông báo, kết luận của UBND phường, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, kiến nghị với phường chỉ rõ những lý do, vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Hạt – Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn mà UBND phường Đức Xuân đã giải quyết trong thời gian qua . Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị phường cần nêu rõ các nhiệm vụ đã thực hiện được theo từng năm, kết quả thực hiện, chất lượng và thời hạn thực hiện ra sao. Cần giao cho cá nhân theo dõi tổng hợp về việc thực hiện các thông báo, kết luận của cấp trên và nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất những kiến nghị để kịp thời xem xét, giải quyết./.