HĐND xã Dương Quang tổ chức kỳ họp bất thường tháng 3/2017

Để góp phần giải quyết những khó khăn nêu trên, ngày 28/3/2017, HĐND xã khóa XIX đã tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ nay đến năm 2020, làm cơ sở để thành phố Bắc Kạn phê duyệt Đề án và tổ chức thực hiện.

Theo kết quả thảo luận tại kỳ họp, xã Dương Quang mới đạt 13/19 tiêu chí. Còn 06 tiêu chí phải phấn đấu trong thời gian tiếp theo, đó là: Tiêu chí về giao thông (đường  trục xã, liên xã mới đạt 05/10km, còn 05 km đường Nà Rào – Đôn Phong chưa được nhựa hóa hoặc bê tông hóa); tiêu chí về trường học (hiện các trường học đều chưa đạt chuẩn Quốc gia); tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa (chưa có nhà văn hóa xã, khu thể thao xã; còn 6/10 nhà văn hóa thôn chưa đạt chuẩn); tiêu chí về y tế (chưa có trạm y tế xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã); tiêu chí về môi trường (chưa xây dựng, hoàn thiện các điểm xử lý, thu gom chất thải, nước thải theo quy định; chưa chỉnh trang nhà cửa, có đủ nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; chưa xây dựng được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm).

HĐND xã thống nhất ban hành nghị quyết thông qua Đề án, với quyết tâm thực hiện, phấn đấu sớm hoàn thành việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu chung được xác định: Xây dựng xã có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuât hợp lý, gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông nghiệp với đô thị theo quy hoạch; xã hội ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Mục tiêu cụ thể, lộ trình, giải pháp thực hiện cũng được đề ra cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, phấn đấu năm 2017 hoàn thành 02 tiêu chí; năm 2018 hoàn thành 03 tiêu chí, năm 2019 hoàn thành 01 tiêu chí, đồng thời xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh, thành phố, xã tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã; Ban Phát triển thôn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp thực hiện có hiệu quả; huy động tối đa các nguồn lực, nhất là sự vào cuộc của người dân để Đề án đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương./.