Hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy tháng 12/2017

Trong tháng cuối của năm 2017, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện cụ thể đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 trên cơ sở đó xây dựng nghị quyết nhiệm vụ năm 2018. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đến toàn thể cán bộ chủ chốt thành phố; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo và thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua. Các tổ công tác cấp ủy duy trì dự sinh hoạt chi bộ và báo cáo kết quả dự sinh hoạt chi bộ năm 2017; nắm tình hình quần chúng Nhân dân và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được tăng cường.

Tổ chức 03 hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm 2017; bình xét, phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý và kiểm điểm theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11 (khóa VI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, ban hành Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018.

Chỉ đạo HĐND, UBND thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tập trung, nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực. Tổ chức kỳ họp lần thứ 5, HĐND (khóa VI); tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo kế hoạch năm 2017. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng, an ninh năm 2018. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bám sát các nhiệm vụ của đơn vị thường xuyên phối hợp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Chú trọng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.