Hội đồng GDKTQP thành phố Bắc Kạn bồi dưỡng kiến quốc phòng – an ninh cho 80 đối tượng 4

Các học viên tham gia lớp học được nghiên cứu 6 chuyên đề chính là: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chích sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chích sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, biên giới quốc gia gia và biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Đây là lớp thứ 2 được thành phố Bắc Kạn tổ chức năm 2017, nhằm đảm bảo 100%  đối tượng 4 nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng – an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở địa phương./.