Hội đồng nhân dân giám sát phòng Văn hóa & Thông tin

Theo báo cáo của Phòng VHTT hiện nay trên địa bàn thị xã có 28 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và 22 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Ngay từ đầu năm 2014 phòng VHTT thị xã đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động văn hóa thông tin và dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa và thông tin của thị xã đã tiến hành kiểm tra, rà soát các địa điểm kinh doanh dịch vụ Internet và karaoke trên địa bàn, qua kiểm tra cho thấy các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành đúng các quy định của nhà nước, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở kinh doanh karaoke vẫn chưa thực hiện đúng giờ đóng mở cửa theo quy định, trong phòng không đảm bảo ánh sáng theo quy định ….  Phòng VHTT đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và karaoke  tại đơn vị và chủ động xây dựng kế hoạch theo từng tháng, quý về công tác kiểm tra rà soát các dịch vụ internet và karaoke trên địa bàn.

          Thực hiện nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước thuộc UBND thị xã, Phòng đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành Quyết định thành lập Ban biên tập gồm 20 thành viên,  đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã làm trưởng ban, và đã ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử thị xã. Sau 1 năm hoạt động, bộ phận biên tập của Cổng Thông tin điện tử thị xã cơ bản quản trị tốt về mặt kỹ thuật và duy trì thường xuyên công tác cập nhật thông tin trên cổng Thông tin điện tử thị xã. Công tác đảm bảo an toàn và an ninh mạng được thực hiện tốt, không làm mất , lộ, lọt bí mật nhà nước hoặc sai phạm về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Hệ thống mail công vụ đã được triển khai tới tất cả các cơ quan, đơn vị và CBCC thuộc UBND thị xã. Qua khảo sát hiện có 55% cán bộ công chức sử dụng thành thạo hệ thống thư điện tử , 45% CBCC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

Qua báo cáo của Phòng VHTT và một số ý kiến bổ sung tại buổi giám sát, đoàn giám sát cũng đã có ý kiến tập trung vào các vấn đề như:  Công tác tham mưu cho UBND thị xã về việc sử dụng hòm thư điện tử trong giải quyết công việc, chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử, một số khó khăn vướng mắc trong ứng dụng CNTT của thị xã, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet thực hiện các quy định mới của Nhà nước …

Phát biểu tại buổi giám sát  đồng chí Đoàn Quang Tài – Phó Bí thư thường trực, chủ tịch HĐND thị xã, trưởng đoàn giám sát cũng đã nêu lên một số khó khăn thuận lợi và những tồn tại của đơn vị được giám sát, đồng thời đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới phòng VHTT cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các Nghị định mới của Chính phủ về một số lĩnh vực thuộc ngành quản lý và tham mưu kịp thời cho UBND nhân dân ban hành văn bản thực hiện. Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử thị xã, cập nhật kịp thời thông tin trên cổng TTĐT thị xã, chú trọng các tin bài phản ánh sát thực với thực tiễn của địa phương và những tin bài mang tính định hướng xã hội, tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Về một số đề xuất kiến nghị của Phòng đoàn sẽ tích cực phản ánh tới các cơ quan liên quan để phối hợp cùng thực hiện có hiệu quả