Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa V tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Trong không khí tập trung, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu dự kỳ họp đã xem xét, thảo luận, tham luận đối với báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND phường.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Đảng bộ phường; sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2011-2016 phường đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán; tập trung phát triển kinh tế, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp được 05 nhà văn hóa; 100% đường, mương thoát nước nội bộ tại các khu vực dân cư được kiên cố hóa; xây dựng được 04 công trình vệ sinh, 06 cổng chào vào nhà văn hóa tổ; công tác xã hội hóa điện chiếu sáng ngõ hẻm được thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 21%/năm; công tác an sinh xã hội đạt kết quả  tốt; công tác nội chính, tư pháp, quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh trật tự được thực hiện theo quy định. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới.

Đại biểu HĐND phường hiện nay gồm 24 người, chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. HĐND phường đã chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác. Tổ chức các kỳ họp theo đúng trình tự, thủ tục luật định; ban hành được 57 nghị quyết về công tác tổ chức-cán bộ và những vấn đề quan trọng ở địa phương. HĐND đã tập trung giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp. Đại biểu HĐND cũng thực hiện quyền giám sát tại nơi cư trú, nơi công tác. Tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc với 6.130 lượt cử tri; cơ bản những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được xem xét, giải quyết. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện 18 buổi tiếp công dân; nhận, chuyển và đôn đốc giải quyết 04 đơn, thư công dân. Thực hiện việc lấy Phiếu tín nhiệm đối với cấc chức vụ do HĐND phường bầu hoặc phê chuẩn đảm bảo dân chủ, đúng quy định.

UBND phường làm tốt công tác củng cố tổ chức; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Quan tâm tói công tác đào tạo; bồi dưỡng; trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức. Công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ được quan tâm. UBND xây dựng và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quy định mốc thời gian hoàn thành các nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đối với đối với những vấn đề lớn, quan trọng và xử ký kịp thời những vấn đề cấp bách phát sinh. Tập trung cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa trên 5 lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, lao động-thương binh và xã hội, hộ tịch, chứng thực. Thực hiện tương đối nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Hoạt động giám sát của HĐND chưa nhiều, chưa thực hiện giám sát theo chuyên đề; hoạt động của bộ máy hành chính chưa phát huy hết hiệu quả; thủ tục hành chính còn rườm rà; còn xảy ra tình trạng chậm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân.

Sau 5 năm hoạt động HĐND, UBND phường đã rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để chính quyền phường nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ.  

Tại kỳ họp, có 04 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 đã được Hội đồng TĐKT phường tặng Giấy khen; HĐND cũng biểu dương cơ quan phối hợp; cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động HĐND.

Chủ tịch Hội đồng TĐKT phường tặng Giấy khen cho các tập thể

Biểu dương Ủy ban MTTQ – cơ quan phối hợp hoạt động HĐND

Tặng lưu niệm cho đại biểu HĐND khóa V