Hội đồng nhân dân phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp bất thường

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối với ông Nguyễn Tố Hòa do nghỉ chế độ hưu trí. Đồng thời Hội đồng nhân dân phường thảo luận, bầu bổ sung ông Lê Đăng Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016./.