Hội đồng nhân thành phố giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật từ năm 2007 đến tháng 6/2017 liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Theo báo cáo của UBND thành phố Từ năm 2007 đến nay, UBND thành phố và các phòng chuyên môn của thành phố thường xuyên tham gia, phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai, tranh chấp tài sản gắn liền với đất, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Đặc biệt công tác cấp GCNQSD đất theo Bản án của tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực thi hành từ năm 2007 đến nay. Liên quan đến lĩnh vực đất đai phải thực hiện cấp và cấp lại GCNQSD đất trên địa bàn có tổng số 05 bản án của Tòa án nhân dân thành phố và 05 bản án của Tóa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình thực hiện nội dung các bản án UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan thực hiện, tuy nhiên việc thực hiện các bản án đã có hiệu lực liên quan đến vấn đề đất đai trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng kéo dài thời gian và chưa thực hiện dứt điểm. Nguyên nhân do gặp vướng mắc về quy hoạch, về hồ sơ cấp GCNQSD đất, cơ chế thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình đã xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp từ nhiều năm trước. Do hiện trạng sử dụng đất không có mốc giới, ranh giới, thiếu đất tại thực địa so với giấy tờ và giấy chứng nhận đã cấp. Một số chủ sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh khác nhau, tại thời điểm thống kê không có mặt tại địa phương nên không xác định được chỉ giới sử dụng đất ngoài thực địa.

 Việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật từ năm 2007 đến tháng 6/2017 liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tại các xã phường còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, do thay đổi qua nhiều lãnh đạo cũng như cán bộ phụ trách, việc năm bắt quá trình thực hiện các bản án chưa được kịp thời.

 

Đoàn giám sát của HĐND thành phố làm việc với UBND phường Phùng Chí Kiên

 Tại các đơn vị được giám sát, đoàn giám sát đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, công tác lãnh đạo chỉ đạo và việc tham mưu của cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện các bản án liên quan đến đất đai.

Những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được giám sát đoàn đã tổng hợp và có ý kiến tới các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với UBND thành phố cũng như UBND các xã phường để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bản án đã có hiệu lực liên quan đến đất đai, tránh tình trạng kéo dài thời gian ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.