Hội đồng PBGDPL thành phố Bắc Kạn tuyên truyền Luật năm 2016

Trong một buổi sáng, báo cáo viên của Sở Tư pháp Bắc Kạn trực tiếp lên lớp chuyển tải nội dung của hai Luật trên. Đối với Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2016 gồm 8 chương và 143 điều, tăng 2 chương và 3 điều so với Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Trong đó báo cáo viên tập trung đi sâu vào nội dung của 10 điểm mới nổi bật của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

 Đối với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22/6/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016. Luật này gồm có 17 chương, 173 điều, thay thế cho Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. Trong đó có 12 điểm mới đó là: Hợp nhất hai Luật hiện hành về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Về khái niệm quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật; Về thẩm quyền, hình thức văn bản quy phạm pháp luật; Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Về các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bảo đảm việc thực hiện quyền sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội;  Mở rộng dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; Về việc ban hành văn bản quy định chi tiết; Về các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Qua nội dung lớp tập huấn sẽ góp phần đưa hai luật này được thực thi hiệu quả trong đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.