Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Bắc Kạn, họp xét các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm 2017

Hội đồng đã nghe cơ quan thường trực thi đua (phòng Nội vụ) thông qua các quy định và tiêu chuẩn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Qua đó, HĐTĐKT thành phố nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho 40 tập thể và 42 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân, 04 đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm  2017…

Hội đồng nhất trí đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT cho 167 cá nhân; 17 CSTĐCS; 37 tập thể LĐTT; đề nghị UBND tỉnh xét công nhận CSTĐ cấp tỉnh cho 04 cá nhân; 11 tập thể LĐXS; 03 đơn vị quyết thắng, tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm, tặng cờ thi đua cho tập thể UBND phường Đức Xuân và tặng huân chương lao động hạng ba cho tập thể phòng Nội vụ thành phố.

Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.