Hội Khuyến học thị xã giao ban đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2014

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, hoạt động của Thị hội trong 3 tháng đầu năm 2014, với những kết quả đạt được theo báo cáo, các thành viên BCH đã tiến hành thảo luận và rút kinh nghiệm công tác của từng thành viên trong Ban Chấp hành để từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014. Ban Chấp hành Thị hội cũng đã thống nhất các chỉ tiêu thi đua của đơn vị, tiếp tục tuyên truyền phát triển Hội viên, xây dựng gia đình hiếu học, thăm nắm tình hình học tập của học sinh, động viên các em tích cực học tập, chống bỏ học; Hướng dẫn các xã, phường đăng ký thi đua của năm 2014; Hướng dẫn Hội Khuyến học xã, phường chuẩn bị các nội dung công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội Hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhìn chung trong 3 tháng của quý I Thị hội đã thực hiện đầy đủ nội dung công việc theo quy định kế hoạch.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác trong quý II của Thị hội, tiếp tục thực hiện nội dung theo kế hoạch công tác, phát triển hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức hội; Hỗ trợ Giáo dục trong công tác duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt thăm nắm tình hình học sinh lớp 12, tạo điều kiện giúp đỡ các em có hoàn cánh khó khăn an tâm học tập tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp; Tích cực phối hợp với xã, phường và ngành Giáo dục đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; Chuẩn bị thống kê và khen thưởng kịp thời cho các cháu học sinh nhân dịp tổng kết năm học và phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia công tác hè ở địa phương năm 2014./.