Hội khuyến học thị xã họp triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ông Nguyễn Đức Chúc Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã – chủ trì cuộc họp thông qua Thông báo số 402-TB/TU ngày 16/01/2015, Thông báo của thị ủy về việc đồng ý bầu bổ sung bà Đoàn Thị Minh Thu vào ban chấp hành, ban thường vụ và kiện toàn chức danh phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học thị xã.

Sau đó, cuộc họp tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết, kết quả, 16/16 thành viên đồng ý đạt tỉ lệ 100%, bà Đoàn Thị Minh Thu – Nguyên Phó chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn đã trúng cử vào Ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học thị xã Bắc Kạn khóa V nhiệm kỳ 2011 – 2016.

          Trong phần triển khai một số nhiệm vụ năm 2015, các thành viên cuộc họp nghiên cứu, xem xét Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Khuyến học thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sau khi thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến, toàn thể thành viên cuộc họp nhất trí với các nhiệm vụ năm 2015 và Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Khuyến học thị xã vào tháng 6 năm 2015./.