Hội LHPN thành phố Bắc Kạn triển khai 02 Đề án 938 và 939

Gần 700 cán bộ, hội viên phụ nữ bốn xã, phường đã được nghiên cứu 02 đề án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và phát triển kinh tế tại địa phương, đồng thời chị em cũng được tìm hiểu về Luật an toàn giao thông đường bộ và ký cam kết không vi phạm Luật thông đường bộ.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nắm được những nội dung cơ bản của 2 Đề án, tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, khẳng định được vị trí, vai trò của người phụ nữ trong tình hình mới./.