Hội LHPN xã Dương Quang chung tay xây dựng nông thôn mới

Hàng năm Hội LHPN xã Dương Quang đã triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các mô hình về bảo vệ môi trường. Các hội viên phụ nữ đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Các hộ gia đình hội viên đã tự nguyện hiến đất làm đường, góp ngày công lao động.

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động hội viên phụ nữ tham gia phát quang đường làng ngõ xóm, lao động công ích, kênh mương thủy lợi… Thông qua hoạt động này đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Xác định trách nhiệm của từng hội viên đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ đã xây dựng kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn đến 10/10 chi hội, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, nâng cao đời sống kinh tế gia đình; phân công các cán bộ đến từng chi hội tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Để góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã Dương Quang đã tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, qua đó xuất hiện nhiều gương hội viên phụ nữ tích cực đóng góp các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng các tiêu chí của nông thôn mới để mọi người nhận thức và tự giác thực hiện. Tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ gương mẫu tham gia đóng góp các nguồn lực sẵn có để cùng nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới.