Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ 18

Trong 09 tháng năm 2019, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019. Các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm cơ bản thực hiện đạt và vượt tiến độ đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 76,39% NQ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 65,1%NQ; thu ngân sách đạt 94,6% NQ; thành lập mới 09 hợp tác xã, bằng 450% NQ; diện tích trồng rừng mới 117%. Việc tạo điều kiện, phối hợp thu hút các nhà đầu tư khảo sát, lập kế hoạch phát triển thành phố tiếp tục được chú trọng. Công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường; các hoạt động văn hóa – xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường. Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế: Tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu nghị quyết còn chậm; nguồn thu ngân sách không ổn định; tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đối với một số công trình đã cam kết giải ngân chưa đảm bảo tiến độ; một số hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả; việc chấp hành quy chế quản lý đô thị còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao…

Tại hội nghị đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Cù Ngọc Cường – Bí thư Thành ủy yêu cầu: Trong 3 tháng cuối năm, các cấp ủy, địa phương, đơn vị tập trung rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch đề ra; đồng thời có giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; đồng thời tập trung các nguồn lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang; đẩy mạnh cải cách hành chính. Chỉ đạo thực hiện tốt việc sáp nhập thôn, tổ dân phổ khi có hướng dẫn của tỉnh. Tích cực tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm quy chế quản lý đô thị; quan tâm chỉ đạo công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, phát triển Đảng; công tác dân vận và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.