Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ 7 nhiệm kỳ 2015 – 2020

Năm 2016, tình hình kinh tế, xã hội của thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá và ổn định, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu đều đạt. Giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí đạt được tăng dần từ năm 2011 đến nay xã Dương Quang thêm 8 tiêu chí, Nông Thượng 7 tiêu chí.Tổng thu ngân sách ước thực hiện đạt 96% bằng 142% kế hoạch, chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 215 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng, bằng 108.6%. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, chăm sóc bảo vệ trẻ em được quan tâm và triển khai thực hiện tốt. Tạo việc làm cho 379 lao động, tỷ lệ hộ nghèo 2,88% giảm 0,32% so với năm 2015. Vận động xây dựng mới và sửa chữa 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Quốc phòng an ninh được tăng cường và củng cố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp còn lúng túng, một số bộ phận nhân dân chưa phát huy tính chủ động, tự giác trong xây dựng nông thôn mới; tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản, xây dựng các tiêu chí nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch; công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai còn hạn chế; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; tình trạng trộm cắp tài sản, khai thác, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật còn xảy ra.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất đưa ra Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017, theo đó phấn đấu năm 2017 xã Nông Thượng đạt chuẩn xã nông thôn mới; hoàn thiện xây dựng Trung tâm hành chính công thành phố, Giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 38,4%, thương mại – dịch vụ đạt 54,8%,trồng mới 100 ha rừng, kết nạp mới 90 Đảng viên, 55% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh./.