Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 15, khóa VI

Thực hiện Nghị quyết năm, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt và vượt (có 41/42 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết). Trong đó, Ccơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thương mại, dịch vụ 56,1%; sản xuất công nghiệp 38,0%; nông – lâm nghiệp – thủy sản 5,9%; thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm; lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 103%NQ; giá trị sản suất công nghiệp đạt 107%NQ; tổng sản lượng lương thực đạt cao; việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và kinh tế tập thể được chú trọng, nhiều hợp tác xã được thành lập mới và hoạt động hiệu quả; giải quyết dứt điểm một số vướng mắc, khó khăn kéo dài liên quan đến lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng; lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên được quan tâm củng cố. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VI và các chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giai đoạn 2015-2020 được tổ chức sơ kết, đánh giá đồng thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, tại hội nghị các đại biểu cùng nhất trí chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ đối với một số nhiệm vụ đôi khi chưa kịp thời; việc thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và sản xuất kinh doanh còn hạn chế; kinh tế chưa có sự chuyển biến rõ nét; tiến độ thu ngân sách còn chậm; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở một số nơi hiệu quả chưa cao; còn nhiều đơn thư, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đô thị…

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2018, xác định nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, hội nghị đã thống nhất đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân – Bí thư Thành ủy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Những kết đạt được đã góp phần vào thành công chung của cả thành phố. Đối với nghị quyết nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị sau khi ban hành, các địa phương đơn vị bám sát các chỉ tiêu Thành ủy đề ra để cụ thể hóa xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đặc biệt là việc đảm bảo an ninh trật tự trong các tháng giáp tết nguyên đán Kỷ Hợi; thực hiện các bước đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và xét thi đua khen thưởng trong Đảng theo quy định.