Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Thành ủy Bắc Kạn tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019 đề ra; trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận và công tác kiểm tra, giám sát. Các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 cơ bản thực hiện đạt tiến độ đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 50% NQ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 61,3%NQ; thu ngân sách đạt 83,6% NQ; thành lập mới 07 hợp tác xã,bằng 350% NQ. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường; các hoạt động văn hóa – xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố tăng cường công tác đối thoại với nhân dân để xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn; phối hợp, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nghiên cứu triển khai các công trình, dự án phát triển thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền đối với một số nhiệm vụ chưa quyết liệt; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và trật tự đô thị còn bất cập; một số vướng mắc kéo dài chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm; còn xảy ra tình trạng san ủi không đúng quy định, lấn chiếm lòng, lề đường, đất công, xây dựng không phép; tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đối với một số công trình đã cam kết giải ngân còn chậm; nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên; một số ít cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức thực thi công vụ; việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở một số nơi còn hạn chế.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã quán triệt 03 văn bản mới của Trung ương gồm: Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;  Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Tại các tổ thảo luận, đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị, đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Cù Ngọc Cường – Bí thư Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu: Các chi, đảng bộ chủ động rà soát tiến độ và có giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa V; thực hiện tốt 06 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 đề ra. Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, trong đó tập trung các nguồn lực và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang. Tăng cường công tác quản lý đô thị, tích cực tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm quy chế quản lý đô thị; thực hiện giải tỏa hệ thống các đường thoát hiểm tại các khu dân cư; triển khai thực hiện ki -ôt bán hàng di động tại đường Thanh Niên theo mẫu đã thống nhất; tiếp tục rà soát và đề xuất các giải pháp để quản lý đất lưu không, tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng.Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nghiên cứu triển khai các công trình, dự án phát triển thành phố.Tập trung thực hiện công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.