Hội nghị báo cáo viên thành phố Bắc Kạn tháng 11/2018

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố được thông tin về nội dung công tác dân số trong thời kỳ mới; Báo cáo về những kết quả nổi bật và khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2019; Báo cáo về tình hình thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thời gian qua, nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Cù Thị Huệ – Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền các nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khoá XII); kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp HĐND các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh và thành phố; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc trong tháng 12/2018; những chủ trương, đề án lớn của tỉnh và thành phố đang triển khai …