Hội nghị báo cáo viên thị xã Bắc Kạn quý I năm 2015

Nhằm trang bị những nội dung cần thiết cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thị xã và cơ sở, đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Bắc Kạn đã trực tiếp thông tin thời sự quốc tế về tình hình Ucraina và thỏa thuận ngừng bắn Minisk-2; thời sự trong nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2014, tình hình an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán 2015; dự báo tình hình an toàn giao thông trong thời gian tới; những nội dung cơ bản và mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; về đổi mới của kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015, để góp phần định hướng dư luận, nâng cao cảnh giác cách mạng của cán bộ và nhân dân thị xã trong tình hình mới và nắm vững, tuyên truyền thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về những điểm mới của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 là giữ lại kỳ thi tốt nghiệp, không thi tuyển sinh cấp Quốc gia. Nội dung cơ bản của các quy chế gồm có 8 môn thi (Để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Kết quả thi 4 môn này đồng thời được sử dụng để xét tuyển vào các ngành phù hợp của các trường đại học, cao đẳng; Thí sinh có thể đăng ký thi thêm các môn khác trong số các môn tự chọn để có thêm cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Riêng thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông các năm trước chỉ đăng ký thi các môn phục vụ cho tuyển sinh đại học, cao đẳng. Thí sinh không học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được Giám đốc sở giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định cho phép chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn). Có 2 loại cụm thi là cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng và cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Về đề thi sẽ tương tự đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014. Kinh phí thi giữ ổn định mức thu đối với thí sinh, không thay đổi ngân sách giáo dục của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về một số nội dung cơ bản và mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, chủ đề Đại hội cũng là tiêu đề của báo cáo chính trị được xác định: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Về kết cấu báo cáo chính trị gồm 15 vấn đề, Nội dung dự thảo các văn kiện gồm: Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); Mục tiêu tổng quát; 12 nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để phát triển đất nước 5 năm 2016-2020. Mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Quý II/2015, công tác tuyên giáo trên địa bàn thị xã sẽ tập trung vào làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị và lịch sử, văn hóa, văn nghệ; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, công tác tuyên truyền chú trọng đối với tổ chức Đại hội Đảng các cấp; chào mừng sự kiện thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn vào năm 2015./.