Hội nghị báo cáo viên thị xã Bắc Kạn quý IV năm 2014

Nhằm trang bị những nội dung cần thiết cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thị xã và cơ sở, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Bắc Kạn đã trực tiếp thông tin, tuyên truyền về tình hình Trung đông, biển Đông; hoạt động của các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga; quan hệ của Việt Nam với một số nước trên thế giới thời gian vừa qua và dự báo xu hướng trong thời gian tới; thông tin về một số hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta trong thời gian gần đây để góp phần định hướng dư luận, nang cao cảnh giác cách mạng của cán bộ và nhân dân thị xã trong tình hình mới.

 Đánh giá về kết quả hoạt động công tác tuyên giáo, khoa giáo; báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2014 cho thấy, công tác tuyên giáo đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân được quan tâm; chuyển tải kịp thời những thông tin thời sự cần thiết, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Công tác lịch sử được quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ được thực hiện khá nghiêm túc, đa số các cấp ủy đã làm tốt công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện; các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2014 cho cán bộ, đảng viên; lựa chọn những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc để tập trung chỉ đạo giải quyết; việc tổ chức thực hiện theo chuẩn mực đạo đức đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo được thực hiện khá hiệu quả. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy thị xã ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, địa phương về công tác khoa giáo. Triển khai thược hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác giáo dục – đào tạo; khoa học – công nghệ, môi trường, y tế, dân số, gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thể dục – thể thao; phòng, chống HIV/AIDS. Qua đó góp phần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực khoa giáo.

Cấp ủy từ thị xã đến cơ sở đã chỉ đạo và tổ chức xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đội ngũ báo cáo viên đã chủ động tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; tình hình kinh tế – xã hội địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp thị xã đã tổ chức được 04 kỳ hội nghị với 131 lượt người nghe; cấp xã và các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức được 331 hội nghị với trên 13.000 lượt người nghe; số chuyên đề được tổ chức tại hội nghị báo cáo viên cấp thị xã là 27. Nội dung tuyên truyền có sự định hướng của báo cáo viên, tuyên truyền miệng theo quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó tạo được sự đồng thuận về tư tưởng và hành động ngày càng cao trong Đảng và trong xã hội. Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã góp phần vào việc giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiên quyết lên án, phê phán, bác bỏ những luận điệu sai trái; hình thức, chất lượng tuyên truyền ngày càng được nâng cao, với phương châm “hướng về cơ sở”.

Tuy nhiên, công tác dự báo, nắm bắt và truyền tải những thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cấp xã và cơ sở còn có những hạn chế nhất định; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo chưa được thường xuyên; lực lượng báo cáo viên hầu hết là kiêm nhiệm, đông về số lượng nhưng chưa đủ mạnh, hoạt động chưa đồng đều, chất lượng nội dung một số thông tin còn thấp, đôi khi thiếu kịp thời và tính định hướng chưa cao.

Năm 2015, công tác tuyên giáo thị xã và cơ sở trong thị xã tập trung vào làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị và lịch sử, văn hóa, văn nghệ; thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trịn về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng số hội nghị cấp thị xã; tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng và các nhiệm vụ kinh tế – xã hội quan trọng của đại phương, đơn vị, cơ sở./.