Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc quý I/2017

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, các cơ quan khối Đảng, các Huyện ủy, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai hiệu quả công tác tư tưởng, xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ; kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; duy trì công tác kiểm tra giám sát trong Đảng; Chỉ đạo phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 337 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 31.321 đồng chí. Mở 09 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Cùng với đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả nhất định.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, phân tích những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục tham mưu thực hiện đề án sắp sếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, đoàn thể; Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với chỉ thị 05 của bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng, đề xuất về cải cách thủ tục về công tác tổ chức cán bộ, công tác kết nạp đảng và quản lý đảng viên.