Hội nghị giao ban công tác HĐND hai cấp

Ngày 16/10, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ giao ban hai cấp (thành phố và xã, phường) đánh giá kết quả thực hiện công tác HĐND 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó  Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố chủ trì; dự có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn.

Toàn cảnh hội nghị

9 tháng đầu năm 2020, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI đã thực hiện đúng Nghị quyết; chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động đề ra. Tổ chức 02 kỳ họp (gồm 01 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp chuyên đề); Tổ chức 11 phiên họp (gồm 8 phiên họp thường kỳ; 01 phiên họp bất thường và 02 phiên họp mở rộng) để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Phối hợp với lãnh đạo UBND, UB. MTTQ VN các Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 24 điểm sau kỳ họp thứ 9; trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố, có 892 cử tri tham dự, 180 cử tri tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị 402 nội dung. Sau từng đợt tiếp xúc, Thường trực HĐND đã có văn bản tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo hoặc phối hợp giải quyết.

Thường trực HĐND đã chủ trì, phối hợp với 02 Ban HĐND thành phố hoàn thành giám sát chuyên đề do HĐND giao về công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố; UBND xã, phường trong lĩnh vực san ủi đất và cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 02/2020 đối với UBND thành phố và UBND 8 xã, phường; đang tiến hành giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố; công tác bảo trì các công trình xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, quản lý,dự kiến xong trong tháng 11/2020 và báo cáo kết quả với HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11. Tổ chức khảo sát phục vụ giám sát tại 28 điểm, khu dân cư, cơ sở trên địa bàn. Duy trì hoạt động tiếp công dân theo kế hoạch và phối hợp tham gia tiếp 13 lượt/24 công dân theo quy định. Tiếp nhận 05 đơn đề nghị của công dân (trong đó: Chuyển 03 đơn đến UBND thành phố để giải quyết theo thẩm quyền; trả lại 01 đơn do không thuộc thẩm quyền; Thường trực HĐND thành phố đã trả lời 01 đơn). Tham gia 03 cuộc đối thoại với 50 công dân (liên quan đến kiến nghị, đề nghị của công dân đối với chính quyền thành phố).

Các Ban HĐND thành phố đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động chi tiết theo từng quý và triển khai, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các Tổ đại biểu HĐND xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết và tổ chức thực hiện; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri phản ánh đến các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, Thường trực HĐND thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về hoạt động chủ yếu; hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2020. Tăng cường hoạt động giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật ở địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, mở rộng đối tư­ợng cử tri. Nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND, thực hiện đầy đủ các quy định về thời gian và nội dung tiếp xúc cử tri. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân theo quy định. Tổ chức hội nghị giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND với HĐND các xã, phường để nắm bắt thông tin 2 chiều và trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp. Phối hợp, hướng dẫn HĐND các xã, phường thực hiện việc kiện toàn cán bộ HĐND theo đúng quy định. Đổi mới hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, dân chủ và trách nhiệm cao. Chủ động phối hợp hoạt động với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ngành, đoàn thể liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động của HĐND theo đúng Quy chế hoạt động. Xuất bản cuốn Kỷ yếu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân thành phố Bắc Kạn khóa V, khóa VI (giai đoạn 2011-2020).

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND./.

Đặng Tuyết