Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố Bắc Kạn khóa V

Sau khi nghe Thư­ờng trực HĐND thành phố thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố khoá V, nhiệm kỳ 2011 – 2016, các thành phần dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất dự kiến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; thời gian tiến hành kỳ họp và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố khoá V.

 Kỳ họp lần này sẽ thông qua 8 báo cáo về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2015; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2016. Tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2015; Kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND từ kỳ họp thứ Mười đến nay. Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về: Kết quả hoạt động của HĐND trong năm 2015; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2015 và chương trình hoạt động giám sát năm 2016. Báo cáo của Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2015; nhiệm vụ năm 2016 và thông qua một số nội dung quan trọng  khác. Dự kiến kỳ họp tiến hành từ ngày 17 đến ngày 18/12/2015.