Hội nghị nghe báo cáo thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2015

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2015. Báo cáo về tình hình Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tình hình thời sự trong nước, quốc tế và những nội dung chủ yếu cần đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Theo đó, cấp uỷ đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và hiện tuyên tuyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2015, coi đây là một trong những nhiệm vụ trong tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong nhân dân. Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhấn tố mới trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội.