Hội nghị tập huấn công tác thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

Trong thời gian 01 ngày Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên triển khai một số văn bản liên quan đến công tác điều tra, rà soát thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng và hướng dẫn cách điều tra rà soát đối với những hộ trên. Cũng tại hội nghị các đồng chí học viên đã được hướng dẫn thực hành và trao đổi thảo luận về công tác thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Mục đích của công tác tập huấn lần này nhằm thu thập thông tin ban đầu phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.