Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 03/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức tại tỉnh kết nối đến các điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Hà Bắc,Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố; cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ: Quân sự, Cơ quan Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND, Dân vận, Giáo dục và đào đạo thành phố.

Dự tại điểm cầu các xã, phường và Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ công chức và Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo nhanh tới các đại biểu về những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 16 – 18/5/2024, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH; đồng thời, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh gồm: Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 của BCH Trung ương ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 16/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh. Các văn bản nêu trên được các đồng chí Báo cáo viên là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh triển khai./.

Minh Cường