Hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2014

Tham gia Hội nghị có đồng chí Đoàn Quang Tài – Phó Bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND thị xã, thành viện Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh thị xã, chủ tịch UBND các xã phường thị xã, Ban chỉ huy quân sự các xã phường thị xã, Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2013, Hội đồng GDQP & AN đã tham mưu cho Ban thường trực thị ủy cử các đồng chí cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2013 đúng thành phần, quy định quân số tham gia 11 đồng chí,  kết quả đạt loại khá. Đồng thời Hội đồng GDQP & AN thị xã mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2013 quân số 44 đồng chí kết quả đạt loại khá và giỏi. Hội đồng cũng đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự kiêm nghiệm công tác GDQP & AN các xã, phường tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kiến thức GDQP & AN đối tượng 5 năm 2013 được 07 lớp với quân số 349 đồng chí, kết quả đạt loại khá.

Hội đồng GDQP & AN xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác GDQP & AN năm 2014 với các nhiệm vụ cụ thể như:

–      Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng về tăng cường công tác GDQP & AN tại Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

–      Rà soát, củng cố, bổ sung và kiện toàn thành viên Hội đồng GDQP & AN thị xã, Hội đồng NVQS kiêm nghiệm công tác GDQP & AN các xã, phường đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng.

–      Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác GDQP & AN năm 2014.

–      Mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4, 5A tại thị xã và chỉ đạo Hội đồng NVQS kiêm nghiệm công tác GDQP & AN các xã, phường rà soát và mở lớp bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 5B năm 2014 theo kế hoạch.

–      Kiêm tra công tác Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng.

–      Phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương nói chung, công tác GDQP & AN nói riêng trên các phương tiên thông tin đại chúng.

–      Giao cho cơ quan thường trực Ban chỉ huy quân sự thị xã Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tổ chức GDQP & AN cho học sinh năm 2014-2015 theo đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đoàn Quang Tài – Phó Bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh, trong năm 2014 Hội đồng GDQP & AN cần làm tốt công tác tuyên truyền GDQP & AN các đối tượng đi vào chiều sâu. Phấn đấu xứng đáng là đơn vị điểm do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lựu chọn. Làm tốt công tác kiện toàn và bổ sung thành viên Hội đồng. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy quân sự thị xã cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền về GDQP&AN.

Trong năm 2013, Hội đồng GDQP & AN thị xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Đảng chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQP & AN và chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành và đoàn thể thị xã Bắc Kạn triển khai có hiệu quả.