Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Hội Khuyến học thị xã luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh, của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự phối hợp, ủng hộ của các ban nghành, đoàn thể, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ hội viên, năm 2014, công tác Khuyến học thị xã đã đạt được một số kết quả, số hội viên và Chi hộ tăng với  9373 hội viên và 154 chi hội khuyến học, có 6945 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học trên tổng số 7821 gia đình đăng ký, có 854 gia đình đạt chuẩn gia đình tú tài, 257 gia đình cử nhân, có 06/07 dòng họ đạt chuẩn dòng họ hiếu học. Hoạt động của Hội khuyến học thị xã thực sự  đã có chiều sâu và đã đạt hiệu quả.

 Với những thành tích đạt được năm 2014, Hội Khuyến học thị xã đã tặng Giấy khen và thưởng cho 20 tập thể tiêu biểu, 60 gia đình hiếu học và 25 cá nhân đạt thành tich xuất sắc trong hoạt động công tác Hội năm 2014; đề nghị Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương cho 07 cá nhân, tặng Bằng khen cho 02 cá nhân và 01 tập thể; đề nghị Tỉnh Hội khen thưởng 04 tập thể và 08 cá nhân.