Hội nghị tổng kết công tác thuế thành phố Bắc Kạn năm 2016

Năm 2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Cục thuế tỉnh Bắc Kạn; sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, Chi cục thuế thành phố đã đề ra nhiều biện pháp quản lý thuế phù hợp với tình hình thực tế; chỉ đạo kịp thời, sâu sát, khai thác có hiệu quả nhiều nguồn thu, với sự cố gắng phấn đấu, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức Chi cục thuế, thu ngân sách đã hoàn thành vượt mức dự toán năm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2016 là 106,761 tỷ đồng, vượt 11% dự toán và tăng 58% so với cùng kỳ. Có 7/11 khoản thu hoàn thành vượt mức dự toán giao, đó là: Thu khu vực DNNN địa phương 443 tỷ đồng, vượt 93% dự toán; thu tiền sử dụng đất 47,117 tỷ đồng, vượt 27% dự toán; thu cố định tại xã 0,148 tỷ đồng, vượt 23% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0,38 tỷ đồng, vượt 15% dự toán; lệ phí trước bạ 19,836 tỷ đồng, vượt 11% dự toán; thu phí, lệ phí 4,856 tỷ đồng, vượt 10% dự toán. Tuy nhiên, vần còn 4/11 khoản thu không hoàn thành dự toán, đó là: Thuế thu nhập cá nhân 7,277 tỷ đồng, bằng 90% dự toán; thuế CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh 22,639 tỷ đồng, bằng 89% dự toán; thu khác ngân sách 1,502 tỷ đồng, bằng 64% dự toán; thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 0,093 tỷ đồng, bằng 47% dự toán.

 Đối với cấp xã, 8/8 đơn vị thuộc thành phố đều hoàn thành vượt mức, trước thời hạn đối với chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, trong đó: Phường Xuất Hóa thu 0,62 tỷ đồng, vượt 94% dự toán; xã Dương Quang thu 0,198 tỷ đồng, vượt 32% dự toán; xã Nông Thượng thu 0,374 tỷ đồng, vượt 20% dự toán; phường Huyền Tụng thu 0,623 tỷ đồng, vượt 11% dự toán; phường Đức Xuân thu 5,288 tỷ đồng, vượt 8% dự toán; phường Phùng chí Kiên thu 3,146 tỷ đồng, vượt 5% dự toán; phường Nguyễn Thị Minh Khai thu 1,409 tỷ đồng, vượt 2% dự toán; phường Sông Cầu thu 2,766 tỷ đồng, vượt 1% dự toán.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm Chi cục thuế thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thu ngân sách Nhà nước; chỉ đạo các đội thuế hướng dẫn cá nhân kinh doanh nộp thuế theo quy định; rà soát từng khoản thu, thực hiện các giải pháp quản lý thu đúng quy trình, đúng pháp luật, đảm bảo sự công bằng giữa những người nộp thuế. Tranh thủ sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố và Cục thuế tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế; tự giác kê khai, nộp thuế theo quy định. Chủ động tham mưu về việc đấu giá thu tiền sử dụng đất, là khoản thu chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn thành phố.

Công tác quản lý thuế được thực hiện thông qua tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; kê khai và kế toán thuế; kiểm tra thuế, quản lý nợ thuế và cải cách, hiện đại hóa ngành thuế; tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế qua mạng và thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử; tiếp tục thực hiện công tác quản lý thuế trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS). Các ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai, nâng cấp đầy đủ, kịp thời, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác quản lý thuế và ngày càng hoàn thiện.

Năm 2017, Chi cục thuế thành phố phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước là 112 tỷ đồng do HĐND thành phố giao. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện bao gồm: Chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường phối hợp với UBND các xã, phường trong khai thác và quản lý các nguồn thu; các đội thuế xã, phường chủ động tham mưu với Hội đồng tư vấn thuế thường xuyên rà soát các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, quản lý chặt chẽ, triệt để các nguồn thu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế, thực hiện tốt cơ chế “một cửa” để tiếp nhận hồ sơ kê khai thuế, xử lý và trả kết quả cho người nộp thuế theo đúng thời gian quy định, hỗ trợ cho người nộp thuế trong việc đăng ký kê khai thuế qua mạng và đăng ký nộp thuế điện tử; tăng cường công tác kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp, giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế, quyết toán thuế; đẩy mạnh thực hiện cải cách, hiện đại hóa công tác thuế; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước và giảm nợ đọng thuế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, quyết toán thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật.

 Lãnh đạo Cục thuế tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí lãnh đạo ngành, địa phương đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được và đề nghị đơn vị chủ động tham mưu, nắm chắc địa bàn, cơ sở; tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thu ngân sách năm 2017./.