Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo kết luận của Trung ương

Chiều ngày 05/11, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận,Thông báo kết luận của Trung ương. Hội nghị được truyền trực tiếp từ điểm cầu chính đặt tại Hội trường lớn trụ sở Thành ủy- HĐND – UBND thành phố tới 8 điểm cầu xã, phường.

Dự hội nghị có Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy;  các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó phòng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; nghe nội dung Kết luận số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Kết luận số 82-KL/TU ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2025);

Thông báo Kết luận số 175-TB/TW ngày 19/6/2020 của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.

Chỉ thị 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông qua Hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Qua đó, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp và hành động của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra./.

Minh Cường