Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Các tham luận, thảo luận của các đơn vị.

Tại thành phố Bắc Kạn, sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo triển khai, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo yêu cầu chất lượng và kế hoạch đề ra. Sau khi được học tập, quán triệt, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nắm vững và nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hành động.

Trong thời gian tới,Thành ủy Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình, tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị với phong trào thi đua khác./.