Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Tại Hội nghị toàn thể đại biểu đã được giới thiệu, quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề rất lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng được thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Quán triệt Kết luận của Trung ương về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, Bộ Chính trị đề nghị: Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt  nội dung nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.  Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống./.