Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Sáng ngày 31/7/2020, Uy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030. Đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

          Sở Nội vụ trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện CCHC nhà nước của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2020. Trong 10 năm qua công tác CCHC được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả 06 lĩnh vực từ thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa nền hành chính và đạt được những kết quả nhất định. Công tác giải quyết TTHC có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đã công khai minh bạch hơn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đưa vào giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông, trong đó có 99% hồ sơ giải quyết đúng thời hạn.

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 20 cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh và 100 phòng 13 chuyên môn và tương đương trực thuộc; 11 chi cục và tương đương và 39 phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc chi cục. Có 08 đơn vị cấp huyện và 88 phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc (11 phòng/huyện). Có 412 đơn vị sự nghiệp công lập và 220 phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc, trong đó 07 đơn vị, 28 phòng là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 68 đơn vị, 192 phòng là đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 337 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện (sự nghiệp giáo dục và đào tạo 303, sự nghiệp khác 34). Từ năm 2011 đến nay, biên chế công chức và viên chức của tỉnh giảm được 1.009 người…

Cải cách hành chính đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị, sở, ngành, địa phương toàn tỉnh quan tâm thực hiện. CCHC đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quan trọng hơn là tăng cường mức độ tin tưởng, hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của bộ máy hành chính. Giai đoạn 2011 – 2019, chỉ số CCHC của Bắc Kạn tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng chung của cả nước.

 

Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Một số mục tiêu CCHC chưa đạt yêu cầu chương trình, kế hoạch đề ra. Vẫn còn tình trạng hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn; tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích đạt thấp. Bộ phận “một cửa” hiện đại cấp huyện đã đi vào hoạt động nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Bộ máy các cấp thuộc tỉnh đã được sắp xếp tinh gọn nhưng việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp gặp nhiều khó khăn. Kết quả công bố chỉ số CCHC của tỉnh tăng, giảm không ổn định và chưa có sự tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh…

Các đại biểu tại 8 điểm cầu đã dành nhiều thời gian thảo luận tập trung làm rõ kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, chỉ ra tồn tại, hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Giai đoạn mới, công tác CCHC vẫn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện CCHC giai đoạn 2011 – 2020 đã góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc của địa phương và tăng cường niềm tin của người dân với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này của tỉnh thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Điều này thể hiện qua xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh những năm qua chưa ổn định và còn ở top dưới; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thấp; tác động từ CCHC đến phát triển kinh tế – xã hội chưa nhiều. Đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ tới và những năm sau đó, CCHC tiếp tục là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra từ giai đoạn 2011 – 2020, các cấp, ngành chức năng, đơn vị, địa phương toàn tỉnh cần có giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trọng đã đề ra. Trong đó, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính với giải pháp về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và đặc biệt là thay đổi nhận thức chuyển từ cơ quan hành chính sang cơ quan phục vụ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2021 .

                                                                            Thùy Linh