Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật mới ban hành

Ngày 26/6, thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật mới ban hành cho gần 80 cán bộ công chức, viên chức thuộc các phòng, ban của thành phố và cán bộ làm công tác Tư pháp 8 xã,phường .

Toàn cảnh

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt văn bản mới gồm: Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; phổ biến Bộ Luật Lao động; phổ biến Luật Kiến trúc; phổ biến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương; phổ biến sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Thông qua hội nghị đã giúp cho cán bộ công chức, viên chức hiểu chính xác và kịp thời quy định tại các văn bản pháp luật mới được ban hành; thống nhất cách hiểu một số quy định tại những văn bản pháp luật đã có hiệu lực thi hành và sẽ có hiệu lực thi hành trong thời gian tới. Qua đó, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn./.

Minh Cường