Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày (24/11), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến 63 tỉnh, thành và mở rộng đến tận các xã, phường, thị trấn.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Vương Đình Huệ- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) có các đồng chí: Nông Đức Mạnh- Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Quốc Vượng- Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Tham dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có các đồng chí: Đồng chí Cù Ngọc Cường – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Dương Hữu Bường – Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; các trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Toàn cảnh điểm cầu thành phố Bắc Kan

 Hội nghị được nghe Báo cáo về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; Nghe phát biểu phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xem phim tài liệu và nghe các tham luận của đại diện các đơn vị: Thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế, An Giang; đại diện của đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Hội Nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh quan điểm “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (năm 1946); “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, “ văn hóa còn thì đất nước còn; văn hóa mất thì đất nước mất; văn hóa suy vong thì đất nước nguy vong” “giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc”, chính vì thế văn hóa cần được nhận thức đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của văn hóa trong sự phát triển của dân tộc và phải có sự quan tâm, coi trọng đúng tầm, xứng tầm để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực đột phá cho sự phát triển, trong đó nội lực con người là quan trọng nhất. Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh 06 nhiệm vụ quan trọng và những giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ này để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ tin tưởng “Với một đất nước, một dân tộc trọng văn hiến, trọng hiền tài, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết, tài năng, có trách nhiệm cao với nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc và tương lai của dân tộc; cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục làm vẻ vang thêm cho dân tộc, cho giống nòi, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của một dân tộc anh hùng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới”

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục với các nội dung: quán triệt nội dung tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo. Hội nghị cũng sẽ nghe các tham luận quan trọng được lựa chọn phát biểu trực tiếp.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này là một diễn đàn qua đó các đại biểu đã nghe nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, chia sẻ của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ trong toàn quốc, thể hiện niềm tự hào, niềm tin, sự quyết tâm đồng hành với dân tộc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời đây cũng là diễn đàn về văn hóa lớn nhất từ trước tới nay nhằm cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí, sức mạnh dân tộc và thời đại./.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên