Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ nội vụ

Trên cơ sở 04 nội dung mới của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 04 và 2 vấn đề cần lấy ý kiến khác; đại diện các thôn, tổ dân phố, lãnh đạo các xã, phường và cơ quan chuyên môn thành phố có nhiều ý kiến đóng góp tại hội thảo. Đa số đại biểu đồng tình với nội dung quy mô số hộ gia đình trong việc thành lập thôn, tổ dân phố; về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố; về quy định quy mô thôn, tổ dân phố đối với các trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, đại biểu cũng còn những ý kiến khác nhau liên quan trực tiếp, gián tiếp đến việc sửa đổi Thông tư 04 như: Việc cần có hay không có; bầu hay chỉ định phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố; phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố hiện nay quá thấp, cần xem xét nâng lên cho phù hợp; các thủ tục liên quan đến hồ sơ, giao dịch của cá nhân, hộ gia đình khi sáp nhập thôn, tổ dân phố còn phiền hà, Nhà nước cần tạo điều kiện tối đa để thuận lợi cho người dân; nhiệm kỳ hoạt động của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nên quy định 5 năm, đồng thời đề nghị sửa đổi nhiệm kỳ của chi bộ thôn, tổ dân phố cũng là 5 năm cho đồng bộ; một số thôn, tổ dân phố khi vận động sáp nhập Nhân dân không đồng tình do địa hình chia cắt, phong tục tập quán dân tộc, tên thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập; nên xem xét các chế độ khuyến khích để thu hút người trẻ tuổi tham gia vào các chức danh thôn, tổ dân phố; hạn chế sử dụng cán bộ hưu trí như hiện nay; cần có lộ trình khi tiến hành sáp nhập thôn, tổ dân phố cho phù hợp; quy định chế độ đãi ngộ, khen thưởng đối với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố có thời gian hoạt động lâu năm, có đóng góp tích cực cho địa phương nhưng nay không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do sáp nhập…

Ông Nguyễn Hữu Thành – Tổ trưởng tổ soạn thảo xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 04 đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu; trao đổi, làm rõ một số vấn đề có liên quan; đồng thời sẽ xem xét, cập nhật các nội dung phù hợp để hoàn chỉnh dự thảo thông tư cho phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao khi tổ chức thực hiện./.