Hội thảo mô hình trường học mới

Tính đến năm học 2014-2015, Mô hình trường học mới đã được triển khai thí điểm được 03 năm học tại 02 trường tiểu học (Huyền Tung A và Nông Thượng), bước đầu đã mang lại hiệu quả công tác giáo dục, góp phần đổi mới cách thức tư duy, đổi mới hình thức học tập (Hội đồng tự quản). Với hình thức học tập này, học sinh được tự chủ trong việc khám phá, chiếm lĩnh kiến thức, phát triển được kỹ năng giao tiếp, đánh giá và tự đánh giá, tương tác, hỗ trợ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, qua đó, mỗi học sinh được rèn luyện kỹ năng tự quản, tự phục vụ, tự học, tự giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy của giáo viên cũng được đổi mới, giáo viên thực sự là người hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

Tại Hội thảo này, ngoài việc đánh giá chung những kết quả đạt được của Mô hình VNEN tại 02 trường học thí điểm, cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức nhân rộng Mô hình trường học mới với một số nhóm năng lực trong các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bắc Kạn. Hội thảo tập huấn phương pháp dạy học theo Mô hình trường học mới đã góp phần xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nòng cốt trong các trường tiểu học và là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.