Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Hội truyền thống trường sơn đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Đây là tổ chức xã hội nhằm quy tụ những cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố đã công tác, chiến đấu ở Trường Sơn trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công dân, tổ chức Việt Nam đang công tác, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến việc giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh để động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau và tổ chức các hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, xây dựng đất nước quê hương của dân tộc Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ những người con của thành phố Bắc Kạn đã từng chiến đấu, hoạt động tại Trường Sơn và Đường Hồ Chí Minh. Họ đã cống hiến máu xương, không quản ngại hy sinh vất vả, sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử, cùng với quân và dân cả nước làm nên những chiến công hiển hách, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.

Đại hội đã tập trung thảo luận xây dựng, thông qua Điều lệ Hội, xây dựng chương trình hoạt động Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố nhiệm kỳ 2015– 2020. Trong đó tập trung vào một số mục tiêu tổng quát đó là: Xây dựng củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao vai trò tác dụng của Hội, giữ vững truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh. Đại hội đã tập trung dân chủ bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015- 2020, tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Hội đã bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra của Hội, đồng chí Vũ Xuân Dương được bầu làm Chủ tịch Hội./.