Hơn 100 hội viên nông dân thành phố Bắc Kạn được phổ biến chuyên đề “Bảo vệ môi trường nông thôn và trong sản xuất nông nghiệp

Tại buổi tuyên truyền hơn 100 đại biểu là các hội viên Hội nông dân thành phố được phổ biến về Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Nội dung thư kêu gọi của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phong trào chống rác thải nhựa nhằm hạn chế sự tác động của rác thải nhựa đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự bền vững của các quốc gia. Hướng dẫn các phương pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Dựa theo chủ đề môi trường từng năm, phòng Tài nguyên &Môi trường đều chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhiều đối tượng khác nhau để nâng cao nhận thức của người dân, có hành động thiết thực trong việc bảo vệ môi trường ngay tại địa phương./.