Họp Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh năm 2015.

Đồng chí Lèng Văn Chiến – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã đã trình bày Đề án với 4 phần chính:

Phần I: Căn cứ pháp lý và sự cần thiết

Phần II: Thành lập phường Xuất Hóa & phường Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Phần III: Thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn

Phần IV: Kết luận và kiến nghị

Trong bản Báo cáo trình tự, tiến độ xây dựng Đề án thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh năm 2015 đã đưa ra 02 nội dung chính: Một là: Trình tự lập hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn (Điều 11, NĐ 62) trong đó Xã Xuất Hóa và xã Huyền Tụng có nhiều tiềm lực về kinh tế xã hội để chuyển đổi chức năng quản lý từ mô hình chính quyền nông thôn sang tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, tạo điều kiện để bộ máy chính quyền cơ sở tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn và Thị xã Bắc Kạn đang đẩy nhanh tốc độ góp phần phát triển kinh tế – xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh – quốc phòng, mở mang các ngành nghề sản xuất kinh doanh, có điều kiện huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước.

Hai là, Tiến độ xây dựng Đề án. Đến thời điểm này, UBND thị xã Bắc Kạn đã hoàn chỉnh Đề án để chuẩn bị trình UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã đưa ra các ý kiến đóng góp, thảo luận để Ban Chỉ đạo tiếp tục xem xét và xây dựng Đề án  thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh năm 2015.

Cuối cuộc họp, UBND thị xã Bắc Kạn đã trình chiếu phim tư liệu về “Xây dựng và phát triển Thành phố Bắc Kạn” với thời lượng là 20 phút.